Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН [damaskenapure]

I. ПРЕДМЕТ Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Бернике“ ООД, гр. Казанлък, ул. Александър Стамболийски 7, ап 11, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.damaskenapure.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: ,,Беренике“ ООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Александър Стамболийски 7, ап 11
3. Адрес за упражняване на дейността:гр. Казанлък, ул. Александър Стамболийски 7, ап 11
4. Данни за кореспонденция: ………………………
5. Вписване в публични регистри: ЕИК BG 203612129
6. Номер на удостоверение за администратор на лични данни № ……………………..
7. Надзорни органи:
(1) Комисията за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG ………………..

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.damaskenapure.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключат договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:
1. Да извърша регистрация и създаване на профил за показване на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Да извършва електронно изявление във връзка със включване или изпълнение на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейс на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
4. Да извършвате всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
5. Да получите информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
6. Да преглежда стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Да бъдат уведомени за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
8. Да упражняват правото на отказ от договора, включен от разстояние за стоките, предложени от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейс на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определени от него чрез интерфейса на стоките.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определение на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявено от Доставчика на адрес на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условия, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни съобщения по съобщението на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, посочени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН Чл. 7. (1) За да използвате ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и включването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомено за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) За пълна функционалност на използването на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят изисква да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на правата по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.
(7) Настоящите общи условия могат да бъдат получени от Ползвателите и без извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, посочен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да промени своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При подаване на заявка за промяна на Основен контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът уведомява Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да иска от Ползвателя на Основния електронен адрес за контакт в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА Чл. 9. (1) Ползвателите използват основно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключат договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. (2) Договорът се заключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(4) Страната по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, посочени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са дадени, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информацията, преди да бъде създадено изявлението за включване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За включване на този договор и за включване на договор за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства. (8) Изявлението за включване на договора и потвърждаването на това за плащане се смятат за получени, когато тези адреси имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извърши регистрация;
Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;
Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
Предоставяне на данни за извършване на доставката;
Избор на способ и момент за плащане на цената.
Потвърждение на поръчката;
(2) Ползвателите могат да сключат договор за покупко-продажба с Доставчика и без да извършват регистрация, като използват функционалност в интерфейса на електронния магазин

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ Чл. 11. Правилата на този раздел VI от тези общи условия се прилагат в посока Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договор за покупко-продажба или при регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или Директива 2011/83/ЕО на ниския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Цената на стоките с включване на всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставят като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключването на договора:
- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
- При избор на стоките за включване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.
(5) Информацията, предоставена на Ползвателите по този член, е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът следно посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.
(7) Доставчикът посочва преди включване на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
(8) Ползвателите се съгласяват, че цялото изискуемо от Закона за защита на потребителската информация може да бъде предоставено чрез интерфейс на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да получава авансово плащане за сключени с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. (2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цена да достави стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Потребителят има право, без да продължи обезщетение или неустойка и без да посочи причината, да се откаже от сключения договор в срок от 14 дни, считано от данните за приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информацията за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството ви или да имат кратък срок на годност;
3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защитата на здравето;
4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или за разпечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключване на договори за абонамент за доставката на такива издания;
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определена в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от данните за получаване на стоката. Когато информацията е известна на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да изпрати изявление за отказ на този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.
(4) Когато Потребителят е упражнил правото си при отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано обезщетение и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва това платежно средство, използвано от потребителя при избраната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходите за Потребителя.
(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на предоставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин за доставка на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предложена от Доставчика.
(6) Потребителят се задължава да съхранява получените стоки на Доставчика и да осигурява запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
(7) Потребителят може да упражнява правото си при отказ от договор с Доставчика, като изпрати писмено изявление до Доставчика чрез стандартен формуляр за отказ от договор, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(8) Когато Доставчикът не е предложил да вземе стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя, докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, което от двете се е случило по-рано.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока отделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай, че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът за доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следващото изпращане на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, ако не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.
(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще се предаде информацията на потребителя – страна по договора.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ Чл. 17. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения приключване на договора срок.

Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще бъде изпратен само на имейл адреса, който е посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.
(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

Чл. 20. (1) Във всеки момент Доставчикът има право да поиска от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.
(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своето име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

IX. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат променени от Доставчика, като последното ще бъде уведомено по подходящ начин за всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко представяне и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в съобщаването му 30-дневен срок, че го отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпратени на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с друг електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува тези общи условия на адреса на сайта заедно с всички допълнения и изменения в тях.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
при обективна невъзможност на всяко от страните по договора да изпълнява задълженията си;
при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключени, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на имущество поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за категорията на имуществото.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ Чл. 24. Евентуалната недействителност на вашето упражнение на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове ще бъдат разрешавани между страните по този договор от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.