Политика за бедност

Задължителна информация за правата на лицата за защита на личните данни

Информация относно дружеството, което обработвате данните Ви:

Наименование: ,,Бернике'' ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: BG203612129

Седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, Александър Стамболийски 7, вх А ап 11

Адрес за кореспонденция: .гр Казанлък, Александър Стамболийски 7, вх А ап 11

Телефон: +359 879636886

Имейл: contact@damaskenapure.com

Уебсайт: damaskenapure.com

Информация относно компетентността на надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

................ (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) извършва дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/ 679 на парламента и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на личните данни и относно свободното движение на такива данни. Настоящата информация има цел да ви информира за всички аспекти на обработката на личните ви данни от Дружеството и правата, които имате във връзка с тази обработка.Основание за събиране, обработка и съхраняване на вашите лични данни

Чл. 1. Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с компютъра на електронния магазин damaskenapure.com и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага към Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на третата страна;

Цели и принципи на събирането, обработката и съхраняването на вашите лични данни

Чл. 2. (1) Ние събираме и обработваме следните лични данни, които Вие не предоставяте във връзка с електронния магазин и включването на договор с дружеството, включително за цялото:

 • на профил и предоставяне на създаване на пълна функционалност при използване на онлайн магазин;
 • включване и изпълнение на договор от разстояние;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • цели статистически;
 • защита на информационната сигурност;
 • осигуряване на изпълнението на договора за предоставяне на разходите за услуга.
 • изпращане на информационен бюлетин при изразено от Ваше желание;

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработка;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на дадените;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработката и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработката и съхраняването на следните лични данни Администраторът може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събират, обработват и съхраняват нашето дружество

Чл. 3. (1) Дружеството извършва следните операции, посочени от Вас лични данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в електронен магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние – цялата тази операция е създадена на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителен етап от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаване на профил.
  Изключване от оценката на действието : Въз основа на извършената оценка на действието, операцията „Регистрация на потребител в електронен магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставяне на достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
 • Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски или партньор клиент и тяхното администриране. Преди ограничения обхват на събирането на личните данни и обстоятелството, че част от тях се събират от публично достъпни източници, провеждането на оценката на въздействието не е необходимо извършването на оценката на въздействието на операцията.
 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявени, че желаят да получат. Преди ограниченията за събиране на лични данни, провеждането на оценката на действието не е необходимо извършването на оценката на действието на операцията.
 • Упражняване на право на отказ или извършване на рекламация – целта на тази операция е администриране на процеса по упражняване на правото на отказ или рекламация от клиента. Преди ограниченията за събиране на лични данни, провеждането на оценката на действието не е необходимо извършването на оценката на действието на операцията.

(2) Администраторът обработва следните категории следните лични данни и информация за цели и на следните основания:

 • Вашите индивидуализиращи данни (електронна поща, име и др.)

 • Данни за извършване на доставка (имена, телефон, адрес и др.)

 • Допълнителни данни, предоставени от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за име, фамилия, телефонен номер.

(3) Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано плащане на решения с данни.

Чл. 4. (1) Дружеството извършва следните операции, посочени от Вас, като законни представители или пълномощници на юридически лица-търговски партньори, лични данни за целите:

 • Сключване и изпълнение на търговска сделка: За сключването и изпълнението на търговска сделка с търговско дружество, ние обработваме само трите имена на законния представител или упълномощеното от дружеството лице. Изключване от оценката на действието: Предвид неголям размер на физическите лица, чиито данни се обработват и предвид ограничаването на обема на личните данни, които се събират, провеждането на оценката на въздействието не е необходима за операция.

(2) Личните данни са събрани от Администратора от лицата, за които се отнасят и от Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

(3) Дружеството не извършва автоматизирано вземане на решения с данни.

Чл. 5. Администраторът може да използва т.нар. „бисквитки“ за целите за предоставяне на пълна функционалност на уебсайта, подобряване на потребителското преживяване, статистически цели, улеснен достъп и др., с което Вие се съгласявате чрез сайта на нашия сайт. Можете по всяко време да контролирате и/или да изтривате „бисквитките“ чрез настройките на потребителя от Вашия браузър. „Бисквитките“ не представляват лични данни и не се използват за идентифициране на посетителите и ползвателите на електронния магазин.

Срок на съхранение на личните ви данни

Чл. 6. (1) Администраторът съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълго от съществуването на профила Ви в онлайн магазин. След заличаване на профила ви, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно да ги запазите или да ги анонимизирате (т.е. да ги приведете във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Администраторът обработва Вашите лични данни, които сте предоставили при извършване на поръчката без регистрация в електронния магазин, до приключване на поръчката, освен ако сте дали вашето изрично съгласие при извършване на поръчката на данните Ви, за да бъдете обработени за целите на подобряване на услугата, предоставяне на препоръчано съдържание за Вас, индивидуални условия, промоции, както и за статистически цели.

(3) Администраторът съхранява вашите лични данни, посочени във връзка със създаването на онлайн поръчки за срок от 5 години за целите на защитата на правните интереси на Администратора при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина.

(4) Администраторът Ви уведомява, в случай че срокът за съхранение на данните е необходим, за да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

(5) Администраторът съхранява личните данни, е необходимо да пази по силата на предвиденото законодателство за съответния срок, който може да надхвърли срока на съществуващите във Вашия профил в електронния магазин или да добави на поръчката.

Чл. 7. Администраторът съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срок за изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Администратора, като този срок може да надхвърля срока за сключване на договор.

Предаване на Вашите лични данни за обработка

Чл. 8. (1) Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнение на целите за обработка, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). .

(2) Администраторът Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработката и съхранението на личните Ви данни

Оттегляне на съгласието за обработка на лични данни

Чл. 9. (1) Ако не желаете да знаете от Вас лично, че се обработват за цели маркетингови данни и се получават от бюлетин, Вие можете по всяко време да получите съгласието си за обработка, като пълните формати за изтегляне на съгласието в Приложение № 1 или чрез търсене в свободен текст, и не го изпратите по имейл.

(2) След като получим Вашето искане, ще Ви изпратим на имейла, който сте посочили за получаване на бюлетини и рекламни съобщения, писмо с подробни инструкции за проверката Ви като получател на бюлетини и субект на личните данни, за които е заявено изтегляне на съгласието .

(3) Оттеглянето на съгласието не се отразява на законосъобразността при обработката на лични данни, което Администраторът е извършил до този момент.

Право на достъп

Чл. 10. (1) Имате право да изискате и получите от администратора потвърждение, ако се обработват лични данни, свързани с вас, като изпратите търсене в свободен текст по имейл.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработката и съхраняването на личните ви данни.

(3) След като получим Вашето търсене, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронен магазин, писмо с подробни инструкции за проверка на Вас като субект на личните данни, до е заявен достъп.

(4) След извършване на проверката, съгласно ал. 3, Администраторът Ви предоставя при търсене, копие от обработка на лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Администраторът си запазва правото да наложи административни такси, в случай на повторение или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 11. (1) Вие можете във всяко време да коригирате или да попълните неточни или непълни лични данни, свързани с Вас, чрез опцията „Редакция на профила“.

(2) Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в сайта или с искане на администратора по имейл, като използвате формат в Приложение № 4 или чрез търсене в свободен текст.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 12. (1) Вие имате право да търсите от Администратора изтриване на част или всички свързани с Вас лични данни, а Администраторът има задължението да ги изтрие без ненужно плащане, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработени по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, което се основава на обработката на тези и няма друго правно основание за обработката;
 • Вие възразите срещу обработката на връзката с Вашите лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработка, които да имат предимство;
 • личните данни са били обработени незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цялото спазване на законното задължение по правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услугите на информационното общество.

(2) Администраторът не е задължен да извлича личните данни, ако бъдат съхранени и обработени:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което се изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на член на държавата, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнение на задача от обществен интерес или упражняване на официалното правомощие, като му съобщихме;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за цели на архивиране в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите по имейл искане за изтриване на личните Ви данни, които Администраторът обработва, като попълните формати в Приложение № 2 или чрез търсене в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за проверка Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, които заектът е отправено за изтриване.

(4) След като удостоверим идентичността на лицето, изпратихме искането и лицето, за което се отнасят данните в съответствие с изпратените Ви инструкции, ние ще извлечем всички данни, които обработваме за Вас, в съответствие с ал. 3.

(5) Ако има направена от Вашата поръчка, която е в процес на обработка, най-ранният момент, в който можете да потърсите да бъдете „забравен“, е при успешното завършване на поръчката.

Право на ограничаване

Чл. 13. Имате право да изискате от Администратора, за да ограничите обработката, свързана с Вашите данни, като не изпратите търсене в свободен текст по имейл, когато:

 • оспорете точността на личните данни, за срок, който позволява на Администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не имате лични данни, за да бъдат изтрити, а само желаете да им бъдете ограничени;
 • Администраторът не се нуждае от повече лични данни за целите на обработката, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на своите правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработката в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат предимство пред Вашите интереси.

(2) След като получим Вашето търсене, ще Ви изпратим на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за проверка Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено търсене за ограничаване на обработката.

(3) След извършване на проверката съгласно ал. 2, Дружеството ще преустанови обработката на Вашите данни, но няма да намали публикациите, които сте направили в онлайн магазина, ако има такива.

Право на преносимост

Чл. 14. (1) Ако сте дали съгласие за обработка на Вашите лични данни или обработката е необходима за изпълнение на договор с Администратора, или ако данните се обработват по автоматизиран начин, Вие можете:

 • да потърсите от Администратора да Ви предоставите Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;
 • да потърсите от Администратора пряко да прехвърлите Вашите лични данни към посоченото от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

(2) Вие можете да упражнявате правото си на преносимост, като не изпращате по имейл в попълнен формат съгласно Приложение № 3 или да търсите в свободен текст, след което Администраторът ще изпрати на имейла, който сте използвали за регистрация или извършване на поръчки в електронния магазин, писмо с подробни инструкции за проверката Ви като потребител на магазина и субект на личните данни, за които е отправено искане за преносимост.

(3) След извършване на проверката съгласно ал. 2, Дружеството изпраща на посочените от Вашия имейл данни, които обработват за Вас, във формат XML.

Право на получаване на информация

Чл. 15. Можете да потърсите от Администратора, за да информирате всички получатели, на които личните данни, за които е търсено коригиране, изтриване или ограничаване на обработката, са били разкрити. Администраторът може да откаже да предостави тази информация, ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 16. Можете да възразите по всяко време срещу обработка на лични данни от Администратора, които се отнасят до него, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 17. (1) Ако Администраторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно компенсиране за нарушението, както и за мерките, които са предприемачи или предстои да бъдат предприети .

(2) Администраторът не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, нарушаващи нарушаването на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването било необходимо за непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Чл. 18. (1) За целите на обработката на личните Ви данни и предоставянето на услугата в пълна функционалност и с оглед на Вашите интереси, Администраторът може да предостави следните данни на лицата, които са обработващи:

Обработващ лични данни Цел за обработка на лични данни

................................................. ... ................................................. ................

................................................. ... ................................................. ................

................................................. ... ................................................. ................

(2) Обработката на лични данни спазва всички изисквания за законност и сигурност при обработката и съхраняването на личните Ви данни.

Чл. 19. Администраторът не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

Чл. 20. В случай на нарушаване на правата Вие съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

Чл. 21. Можете да упражнявате всичките си права относно защитата на Вашите лични данни чрез формите, приложени към информацията. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да изпратите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 22. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфер на дадените към трети държави при липса на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име* : .........................

Вашият имейл, който сте използвали в електронния магазин* : .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)* : .........................

До

Наименование: .........................

ЕИК/БУЛСТАТ: .........................

Седалище и адрес на управление: .........................

Адрес за кореспонденция: .........................

Телефон: .........................

Имейл: ............................

Уебсайт: .........................

Съгласно оттеглям съгласието си за обработка, информирайте от мен лични данни за целите за получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за изтегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицето по защита на личните данни на електронния магазин.

В случай на нарушаване на правата Вие съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg
Приложение № 2

Искане „да бъде забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име* : .........................

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин* : .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)* : .........................

До

Наименование: .........................

ЕИК/БУЛСТАТ: .........................

Седалище и адрес на управление: .........................

Адрес за кореспонденция: .........................

Телефон: .........................

Имейл: ............................

Уебсайт: .........................

Моля, всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, посочени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, за да бъдат извадени от Вашата база данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да бъдат продължени, за да бъдат обработени и запазени от администратора за целите за изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Вие съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg
Приложение № 3

Искане за преносимост на лични данни

Вашето име* : .........................

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин* : .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)* : .........................

До

Наименование: .........................

ЕИК/БУЛСТАТ: .........................

Седалище и адрес на управление: .........................

Адрес за кореспонденция: .........................

Телефон: .........................

Имейл: ............................

Уебсайт: .........................

Моля, свържете се с мен с лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във вашата база данни, за да бъдат изпратени във формат XML на:

електронна поща: .........................

Администратор – приемащ данните: .........................

Наименование : .........................

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД) : .........................

Е-мейл : .........................

В случай на нарушаване на правата Вие съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg
Приложение № 4

Искане за коригиране на данните

Вашето име* : .........................

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин* : .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)* : .........................

До

Наименование: .........................

ЕИК/БУЛСТАТ: .........................

Седалище и адрес на управление: .........................

Адрес за кореспонденция: .........................

Телефон: .........................

Имейл: ............................

Уебсайт: .........................

Моля, личните данни, които събирате, обработвате следните и съхранявате, посочени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, за да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

.................................................

Моля, коригирайте по следния начин:

.................................................

В случай на нарушаване на правата Вие съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg